زنجیر توزیع سوخت بنزین در سنگینی ترافیک/کمبودی در سوخت نیست
زنجیر توزیع سوخت بنزین در سنگینی ترافیک/کمبودی در سوخت نیست
مازندران دارای ۲۱۳ جایگاه سوخت است ۱۲۶ مربوط به سوخت بنزین بوده و گاز طبیعی است، شاهد صفحه های طولانی خودروها در جایگاه سوخت عرضه بنزین در شهرهای مازندران از جمله آمل بودیم، صف هایی که موجب نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.

با وجود سرمایه بی سابقه هوا در چند روز گذشته و طبق دستورالعمل استانداری مازندران به منظور به خاطر قطع نشدن جریان گاز مشترکان خانگی راز تمامی استان و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله نیروگاه ها سالن های ورزشی گلخانه ها و غیره به سوخت دوم که همه اینها باید از روی ناوگان حمل و نقل جاده ای سوخت دریافت کند و با وجود اینکه مازندران دارای ۲۱۳ جایگاه سوخت است ۱۲۶ مربوط به سوخت بنزین بوده و گاز طبیعی است، شاهد صفحه های طولانی خودروها در جایگاه سوخت عرضه بنزین در شهرهای مازندران از جمله آمل بودیم، صف هایی که موجب نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.

به گفته برخی به علت حمل سوخت جایگزین توسط کامیون های حمل سوخت به شهرهای دیگر باعث تامین نشدن بنزین در جایگاههای آمل شد.

علیخانی معاون عمرانی استانداری مازندران در این باره گفت: ذخیره سوخت استان به اندازه کافی، ۲۸ میلیون سوخت بنزین ۲۰ میلیون نفت و گاز در واقع معادل ده روز در استان ذخیره شده است و این ذخیره سازی مجدد ادامه دارد.
وی با بیان علل صف های طولانی بنزین در مازندران، عنوان کرد: با توجه به اینکه با قطع شدن برق در برخی نقاط برای حل مشکل گاز و به دلیل سوخت دوم به جای گاز توسط کارخانجات و همچنین جایگزینی حدود ۹۰۰ هزار لیتر بنزین به جای ۸۰۰ هزار مکعب گاز سی ان جی شاهد این بودیم.
وی ادامه داد: میزان افزایش تردد به دلیل تعطیلی استان تهران و سایر نقاط کشور باعث افزایش سفر ودر نتیجه سوخت بنزین در استان بودیم.
علیخانی با تاکید اینکه هیچ کمبودی در استان نداریم، خاطرنشان کرد: جایگاه های سوخت از لحاظ سوخت گیری ظرفیت های خاص خود را دارند و زمان بر بودن حمل و نقل و بارگیری جایگاههای ترافیک جاده خدمات سوخت رسانی را از لحاظ عادی کند کرده است.
وی هفت میلیون و ۶۸۸ هزار و ۳۸ لیتر مصرف دیروز و هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و ۶۶۶ سوخت امرکز توریع شد، خوشبختانه سوخت کافی در استان موجود است .